Kazerne brandweerpost Dendermonde

Samenwerking en opdracht 

De bouw van een nieuwe brandweerkazerne is een belangrijke doelstelling in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur Dendermonde. Het Dendermondse brandweerkorps zat veel te krap gehuisvest, de kazerne had haar beste tijd gehad en voldeed niet meer aan de moderne noden. Bovendien was er maar één uitgang voor de brandweervoertuigen en dat was veel te weinig voor vlotte en dringende interventies. In 2015 werd ook beslist om de zonale noden te integreren in de kazerne van Dendermonde. Een nieuwbouwproject moest deze verschillende tekortkomingen oplossen. 

De locatie bleef de oorspronkelijke locatie Oude Vest omdat dit nu eenmaal de beste plaats is voor de kazerne: een dienstverlening in het kloppende hart van de stad, dicht bij de bewoners maar ook grenzend aan een verkeersader voor vlotte ontsluiting bij interventie. 

Brandweerzone Oost, destijds nog Hulpverleningszone Oost, en de stad Dendermonde sloegen de handen in elkaar om dit nieuwe project te realiseren. In 2016 startten intense overlegmomenten tussen Stad Dendermonde, brandweerpost Dendermonde en Brandweerzone Oost. Alle noden, wensen en eisen werden opgelijst om zo het bouwprogramma vorm te kunnen geven. 

Het bouwprogramma bestaat uit drie grote delen, die alle drie zowel zonale als lokale functies omvatten: 

1. Het administratief kantoorgedeelte Hier zal het administratief personeel zich huisvesten, maar hier zal ook een refter, opleidingslokaal, dispatch, het onthaal, vergaderruimtes, archief en dergelijke voorzien worden. 

2. De kazerne met bijhorende technische ruimtes Deze omvat zaken zoals de brandweerspecifieke lokalen zoals voertuigenhal, nodige kleedruimtes en douches, bergingen, was- en droogplaats, werkplaats, luchtbeschermingsruimte en magazijnruimte. 

3. De buitenterreinen Op het buitenterrein wordt circulatie in- en uitrit voorzien, alsook parkeerplaats voor administratieve en operationele personeelsleden, fietsenstalling en zandbak. 

Met het oog op een goed verloop van de studie- en uitvoeringsfase werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Stad Dendermonde en Brandweerzone Oost. In deze overeenkomst ligt de omschrijving van de opdracht vast en ook een indicatieve financiële verdeelsleutel, die de kosten voor de beide partijen verdeelt volgens de oppervlakte die door hen gebruikt zal worden. 

  • Voor de bouwwerken wordt deze uitgedrukt in een lokaal aandeel van 64 % en een zonaal aandeel van 36 % van de bouwkost. 
  • De buitenaanleg wordt verdeeld volgens een lokaal aandeel van 80 % en een zonaal aandeel van 20 %.  
  • Studiewerk wordt opgesplitst in een aandeel lokaal van 64,3 % en een zonaal aandeel van 35,7 %. 

Het studiebureau Artex – Architecten en Ingenieurs werd aangesteld voor de opmaak van het ontwerp en de bijhorende dienstverlening tot en met de definitieve oplevering. Ze gingen aan de slag om het opgestelde bouwprogramma om te zetten naar een planmatige invulling op het terrein. 

Het concept samengevat 

Door de ligging van het terrein langsheen zowel de Oude Vest als de Leopoldlaan creëren we een dubbele ontsluiting van de kazerne. Bezoekers en administratief personeel vinden hun toegang tot het gebouw via de Oude Vest, waar ook het administratief gedeelte is ingepland. De ontsluiting voor de interventievoertuigen verloopt via de Leopoldlaan waar zich de voertuigenhal bevindt met maar liefst 9 poorten. Deze zijde vormt het operationele hart van de kazerne met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats … Het interventiepersoneel vindt toegang tot de kazerne via zowel de Leopoldlaan als de Oude Vest. Ze krijgen ook een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden. Op de bovenste verdieping wordt een polyvalente zaal voorzien voor o.a. opleidingen. De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt netto circa 3.500 m², exclusief de buitenruimte. 

De bouw van de brandweerkazerne 

Jan De Nul nv werd voor de realisatie van de brandweerkazerne geselecteerd uit 13 offertes voor het gunningsbedrag van 5.919.683,90€ (excl. btw). 

Eind mei 2021 werd de sloophamer bovengehaald, het startschot voor de realisatie van de kazerne waarvoor een uitvoeringstermijn van 500 kalenderdagen werd vooropgesteld. 

Op heden is er al heel wat werk verzet op het terrein. De oude kazerne is gesloopt, de fundamenten voor de nieuwe kazerne zijn gelegd. De bovengrondse bouwwerken werden zelfs plechtig ingehuldigd met het opgieten van de ‘eerste’ geprefabriceerde kolom. Deze geprefabriceerde kolom vormt onderdeel van de betonnen skeletstructuur waarmee het gehele gebouw ondertussen is opgetrokken. 

Door de constructie van gevels, wanden en daken heeft de kazerne meer vorm gekregen en zijn de contouren van het gebouw duidelijk zichtbaar geworden. De kazerne vormt hoe langer hoe meer een herkenningspunt voor de binnenstad. Ook de interne lokaalverdelingen worden steeds meer zichtbaar wat de toekomstige gebruikers toelaat te dromen over de invullingen en het gebruik. 

De eindmeet komt dichterbij maar er moet nog heel wat werk verricht worden. Dit is te merken op de werf waar de aannemer sterk doorwerkt om alles binnen termijn te voltooien. Hiertoe werken op de werf momenteel verschillende ploegen en onderaannemers. Ze zorgen voor het metselwerk, de plaatsing van het buitenschrijnwerk en uitrijpoorten, het uitvoeren van dakwerken en de plaatsing van leidingen voor technieken. 

In de komende week wordt gestart aan de voorbereidende werken voor het groendak, waarvoor subsidie werd bekomen bij de Vlaamse Overheid. 

De torenkraan bevindt zich momenteel nog in het center van de voertuigenhal, maar deze zal volgende week plaats ruimen voor de aanleg van de gepolierde betonplaat. In het voorjaar staan ook de omgevings- en rioleringswerken ingepland die parallel aan de uitvoering van de bouw zullen verlopen. 

We hebben het volste vertrouwen in de aannemer om het project binnen de vastgelegde termijn te voltooien. Na oplevering zal de brandweer de nodige voorbereidende werken treffen om er in 2022 in te trekken en operationeel te zijn vanaf de nieuwe locatie. 

Maatschappelijke problematieken zoals de coronacrisis en sinds kort de oorlog op het Oekraïense grondgebied tekenen zich sterk af in de bouwwereld. Ook de bouw van de brandweerkazerne blijft niet gespaard van de ongeziene prijsstijgingen die deze problematieken met zich meebrengen. Het is nog koffiedik kijken hoe dit zal evolueren en wat hiervan de uiteindelijke meerkost zal zijn. Deze extra uitgaven worden door de overeenkomst gemeenschappelijk gedragen, we zetten samen onze schouders onder deze problematiek. Samen bouwen we aan een mooie toekomst! 

Meer info, de plannen en de timing over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne: www.dendermonde.be/bouw-brandweerkazerne. 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2022
Kazerne brandweerpost Dendermonde