Privacy

Privacyverklaring brandweerzone Oost
Versie 1.00 – 18-05-2018


Om als brandweerzone een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.


Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  •  om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van de hulpverleningszone als lokaal bestuur
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.  


Doorgifte

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.


Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.


Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.


Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
  • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.


U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zult dan steeds uw identiteit moeten aantonen door een recto verso kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.


Nieuwsbrieven

Wij kunnen nieuwsbrieven vanuit onze diensten versturen. U ontvangt die als u hierop intekende of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.


Beeldmateriaal

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen we u van tevoren om toestemming vragen.


Bij sommige activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er niet-gerichte foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd uw toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via het contactformulier op onze website, per e-mail naar privacy@zoneoost.be of per brief naar Brandweerzone Oost, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde. Onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. 


Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.Laatst bijgewerkt op 25 januari 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.